• 111

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

អគារ​ការិយាល័យ

ឃ្លាំងក្រណាត់

ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រម៉ាយធីម

ព្រីនធីមមីបោះពុម្ព

ការបោះពុម្ពអេក្រង់

ព្រីនធីជីព្រីនធីង

សិក្ខាសាលាដេរ

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ឃ្លាំង

ឃ្លាំង

បន្ទប់តាំងបង្ហាញ